Gốc > Mục:BÀI VIẾT >
title:mau dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi minh 2014 cua dang vien
date:22-03-2014
sender:Trần Thị Thanh Vân

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN CHỢ LẦU

CHI BỘ TRƯỜNG THCS CHỢ LẦU

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ

 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 

Kính gửi: Chi bộ Trường THCS Chợ Lầu

 

Tôi tên:……………………………………………

Chức vụ:………………………………….................

Hiện đang công tác tại: .......................................................................

Thực hiện theo kế hoạch số 04/KH-PGDĐT, ngày 04/03/2014 của Phòng Giáo Dục Bắc Bình về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Qua quá trình học tập và nghiên cứu, bản thân đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 với chủ đề: ( Các đồng chí chọn 1 trong 3 chủ đề sau:

- “Suốt đời phấn đấu, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”;

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

1. Lý do chọn chủ đề:

a- Về nhận thức: (nội dung này chỉ là ví dụ các đồng chí ghi thêm nhận thức của bản thân mình)

* Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề nêu cao tinh thần trách nhiệm:

       - Là cán bộ đảng viên, giáo viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chức trách nhiệm vụ được giao, phải thật sự hết lòng vì học sinh thân yêu.

        - Không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức và lối sống, phấn đấu và học tập để nâng cao trình độ, năng lực công tác để phục vụ cho nhiệm vụ được phân công.

 * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề chống chủ nghĩa cá nhân:

- Chống sùng bái cá nhân, kiêu ngạo, háo danh, xu nịnh; không tham lam, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.

 * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề nói đi đôi với làm - Nói phải đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không xuyên tạc, nói sai; nói đi đôi với làm, không nói một đằng làm một nẻo; không được hứa mà không làm.

           b- Nội dung thực hiện: (nội dung này chỉ là ví dụ các đồng chí ghi thêm nội dung thực hiện của bản thân mình)

           - Chấp hành nghiêm túc Quy chế hoạt động của cơ quan, chi bộ như: ý thức tổ chức kỷ luật,  giờ giấc làm việc, giờ giấc ra vào lớp, kỷ luật phát ngôn của đảng ... đặc biệt là 19 điều cấm đảng viên không được làm.

           - Giữ gìn mối đoàn kết trong hội đồng Sư phạm, luôn quan tâm đến học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nói đi đôi với làm.

          2/. Nhận xét của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan:

          * Về nhận thức:

+ Ưu điểm:............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

+ Hạn chế:............................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

           * Kết quả thực hiện được:

+ Những nội dung đã làm được và khắc phục khuyết điểm:.................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

+ Những mặt còn hạn chế, khuyết điểm cần sửa chữa khắc phục:........................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

* Mức độ chuyển biến và triển vọng phát triển:

- Tốt:                                                       ¨

- Tốt, nhưng còn hạn chế một số mặt:     ¨

- Trung bình:                                           ¨

- Yếu kém:                                               ¨

 

Trên đây là nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014. Rất mong sự quan tâm lãnh chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ của cấp ủy, chi bộ trường THCS Chợ Lầu.  Bản thân hứa sẽ phấn đầu thực hiện tốt nội dung đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014./.

 

Xác nhận của Cấp ủy, Chi bộ

BÍ THƯ

 

Chợ Lầu, ngày 24  tháng 03 năm 2014

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)